Dopłaty do odszkodowań – na czym polegają?

W XXI wieku rozwinęło się wiele nowych usług. Do takich niewątpliwe należy skupowanie odszkodowań. Skup odszkodowań powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe i zgłaszane trudności przez Klientów firm ubezpieczeniowych z uzyskaniem świadczenia. Dzisiaj skup odszkodowań to profesjonalna usługa, z której korzysta coraz więcej Polaków. Poniżej przedstawiamy, na czym polega ta usługa.

Geneza prowadzenia skupu odszkodowań

Na wstępie zasadne jest wyjaśnić, że skup odszkodowań rozwinął się w odpowiedzi na zachowania czołowych towarzystw ubezpieczeniowych. Niestety, wielu ubezpieczycieli zmieniło restrykcyjnie swoją politykę wypłaty świadczeń w ciągu ostatnich lat. Na skutek tego wzrósł odsetek wydawanych, negatywnych decyzji o wypłacie świadczenia, a spadł odsetek wypłacanych świadczeń ubezpieczonym, gdy doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczeni zaczęli mieć coraz większe problemy z:

– uzyskaniem wypłaty w ogóle należnego im świadczenia,
– uzyskaniem wypłaty należnego im świadczenia w kwocie niezaniżonej.

W wielu przypadkach ubezpieczonym udawało się uzyskać środki finansowe od towarzystwa ubezpieczeniowego, ale dopiero po skierowaniu sprawy świadczenia na drogę postępowania sądowego. Powszechna jest też praktyka, że ubezpieczyciele na siłę przedłużają prowadzone postępowanie w sprawie rozpoznania szkody. Oczekują dodatkowych dokumentów, badań, ekspertyz, zanim wydadzą decyzję o wypłacie ubezpieczonemu czy jego bliskim kwoty należnego świadczenia. Jednym słowem, współcześnie ubezpieczonym jest coraz trudniej uzyskać samodzielnie, szybko i w uczciwej kwocie należne im świadczenie od ubezpieczyciela. To w takich realiach, kancelarie i biura odszkodowawcze zdecydowały się na rozszerzenie zakresu swoich usług. Oprócz fachowego doradztwa skupują odszkodowania. Mianowicie, kancelarie odszkodowawcze, kupują od ubezpieczonych (za odpowiednią kwotę) ich prawo do uzyskania odszkodowania od wybranego ubezpieczyciela. Kolejno samodzielnie, już we własnym imieniu dochodzą od ubezpieczyciela wypłaty świadczenia w możliwie najwyższej kwocie.

Skup odszkodowań – krok po kroku

Firmy zajmujące się odszkodowaniami świadczą swoje usługi na dwa sposoby. Pierwszy model współpracy
z Klientem jest taki, że pracownicy biur i kancelarii odszkodowawczych mogą być jedynie pełnomocnikami
w samodzielnym występowaniu ubezpieczonego przeciw wybranemu ubezpieczycielowi. Wtedy współpraca sprowadza się do tego, że pracownicy piszą w imieniu Klienta pisma do ubezpieczyciela, gromadzą odpowiednią dokumentację, występują do instytucji nadzorczych ze skargami na działalność Ubezpieczyciela, czy wspierają Klienta w czasie procesu sądowego.

Drugi model obsługi Klienta to właściwy skup odszkodowań. Najczęściej ubezpieczony, który ma problem
z uzyskaniem wypłaty świadczenia ze swojej polisy ubezpieczeniowej, podpisuje z kancelarią odszkodowawczą umowę cesji wierzytelności z tej polisy. Na podstawie takiej umowy:

– ubezpieczony traci prawo do dalszego dochodzenia wypłaty świadczenia od ubezpieczyciela, ale uzyskuje od kancelarii odszkodowawczej – nabywcy wierzytelności, wynagrodzenie, zwykle pewien odsetek kwoty świadczenia, którą potencjalnie uzyskałby od ubezpieczyciela,

– kancelaria odszkodowawcza staje się nowym nabywcą wierzytelności z tytułu polisy ubezpieczenia, ma więc prawo wejść w sytuację prawną ubezpieczonego i dalej dochodzić wypłaty świadczenia.


Zalety sprzedaży odszkodowania do profesjonalnej firmy

Zdecydowanie sprzedaż odszkodowania do profesjonalnej firmy jest rozwiązaniem korzystnym dla ubezpieczonego, który ma problem z uzyskaniem świadczenia ze swojej polisy ubezpieczeniowej od ubezpieczyciela. Dzięki takiemu rozwiązaniu ubezpieczony uzyskuje pewne środki finansowe z tej polisy. Nie musi kontynuować czasochłonnych i kosztownych postępowań przeciw ubezpieczycielowi. Praktyka pokazuje, że jeśli przykładowo po cesji praw z polisy od podmiotu, świadczącego skup odszkodowań Klient uzyska kwotę 6000,00 zł (a z ubezpieczycielem walczył o kwotę 14 000,00 zł) to i tak zyska. Samodzielne, dalsze dochodzenie wypłaty świadczenia od ubezpieczyciela byłoby bardzo kosztowne. Składają się na to zwykle koszty zaangażowania profesjonalnych pełnomocników (adwokatów, radców prawnych), koszty dojazdu do miejsc spotkania z ubezpieczycielem, czy na rozprawy sądowe, a także koszty w postaci utraconego dochodu, kiedy ubezpieczony musiałby rezygnować z czynności zawodowych, celem dalszego, samodzielnego występowania przeciw ubezpieczycielowi. Oprócz strat materialnych samodzielne dochodzenia wypłaty świadczenia od ubezpieczyciela jest także źródłem stresu, niepokojów, napięcia. Zwłaszcza jeśli ubezpieczyciel zarzuci Klientowi, że ten chce wyłudzić świadczenie w zbyt wysokiej kwocie i zawiadomi w jego sprawie organy ścigania. Wiele jest sytuacji, w których ubezpieczeni wydali nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na usługi adwokackie, radcowskie, konsultacje, ekspertyzy, a i tak nie udało się im uzyskać oczekiwanej kwoty świadczenia od ubezpieczyciela. Jak zatem widać, samodzielne dochodzenie wypłaty spornej kwoty świadczenia od ubezpieczyciela jest bardzo ryzykowne, a czasami niemożliwe. W świetle tego racjonalniejsze jest dokonanie już na starcie sprzedaży odszkodowania do profesjonalnej kancelarii, biura odszkodowawczego.