Odszkodowanie za wypadek – jak je uzyskać?

Odszkodowanie jest terminem stosunkowo często używanym. Zwłaszcza, przy okazji trudności z uzyskaniem go od określonego podmiotu. Konstrukcyjnie odszkodowanie jest świadczeniem, które przysługuje poszkodowanemu za wyrządzenie mu szkody.
Za wypłatę odszkodowania odpowiada podmiot prawa cywilnego, który bezpośrednio wyrządził szkodę albo na innych zasadach ponosi odpowiedzialność za wyrządzenie tej szkody. Sprawdź, czym jest odszkodowanie i jak najszybciej można je uzyskać.

Odszkodowanie to typ świadczenia o określonych funkcjach

Odszkodowanie jest rodzajem świadczenia, które należy się poszkodowanemu z uwagi na wyrządzoną mu szkodę. Odszkodowanie spełnia funkcję kompensacyjną. Ma stanowić rekompensatę z tytułu uszczerbku, który powstał u poszkodowanego poprzez szkodę.  Przy szacowaniu wysokości odszkodowania stosuje się zasadę, że wysokość odszkodowania musi być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody. Odszkodowanie ma z jednej strony pokrywać rzeczywistą wartość szkody, jaka powstała, ale i utracone korzyści, czyli to, co poszkodowany docelowo mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie wystąpiła. Warto w tym miejscu dodać, że odszkodowanie nie jest tym samym, co zadośćuczynienie. Podstawowa różnica między tymi świadczeniami jest taka, że zadośćuczynienie jest pewnym podtypem odszkodowania. Zadośćuczynienie jest wypłacane w razie wyrządzenia szkody o postaci niemajątkowej (np. zniesławienie).

Podstawowe rodzaje odszkodowań

Odszkodowanie może występować w dwóch postaciach. Pierwszą postacią odszkodowania jest restytucja naturalna, a więc przywrócenie określonego stanu faktycznego do stanu sprzed wystąpienia szkody. Taki rodzaj odszkodowania to przykładowo naprawa uszkodzonego samochodu. Nie zawsze jednak restytucję naturalną daje się przeprowadzić, bo przywrócenie do stanu poprzedniego (sprzed wystąpienia szkody) z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe. Wówczas odszkodowanie jest uiszczane jako rekompensata pieniężna i polega na zapłacie określonej sumy pieniężnej. W praktyce najczęściej stosowane jest odszkodowanie w postaci rekompensaty pieniężnej.

Znane są także przypadki szczególne odszkodowania. Dobrym przykładem jest tutaj odszkodowanie karne, jest to forma kary finansowej nakładanej na sprawcę określonego czynu. W polskim prawie takie odszkodowanie karne jest przewidziane jako kara w Prawie autorskim, Kodeksie Cywilnym, Prawie o nieuczciwej konkurencji.

Od strony praktycznej odszkodowanie funkcjonuje w obrocie prawnym, gospodarczym jako odszkodowanie z określonego tytułu. Przykładowo: odszkodowanie powypadkowe, odszkodowanie z OC, odszkodowanie z ubezpieczenia na życie, odszkodowanie z Banku, odszkodowanie od Pracodawcy itp.

Jak uzyskać odszkodowanie – zasady ogólne

Odszkodowanie może być dochodzone na różne sposoby. Oczywiście, gdy przykładowo Ubezpieczony chce uzyskać wypłatę świadczenia od Ubezpieczyciela, powinien zgłosić wystąpienie szkody do tego podmiotu. Firmy zwykle takie jak Ubezpieczyciele w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, na swoich stronach internetowych dokładnie opisują procedurę zgłoszenia szkody, celem uzyskania odszkodowania.

W innych sytuacjach zwykle konieczne będzie skierowanie do właściwego sądu specjalnego pozwu o odszkodowanie. W takim pozwie oprócz podstawowych danych, opisania sytuacji, pozywający powinien dokładnie sprecyzować zaistniałą szkodę, opisać niedozwolony czyn sprawcy, ale i wykazać winę sprawcy. Wykazanie winy sprawcy musi obejmować potwierdzenie, że sprawca był świadomy swojego czynu, tym,
że takim czynem, naraża inną osobę na negatywne zmiany, straty, realizuje znamiona czynu zabronionego.

W wielu jednak przypadkach samodzielne dochodzenie odszkodowania można okazać się procesem trudnym, zawiłym, a nawet niemożliwym. W takich sytuacjach najlepszym sposobem jest nawiązanie współpracy z kancelarią odszkodowawczą, która świadczy odsz. Podmiot taki nabędzie prawo do niewypłaconego odszkodowania Klientowi, zapłaci za nie (zwykle wysoki proc. wartości dochodzonego odszkodowania), a kolejno samodzielnie i już na własny rachunek, własne ryzyko będzie dochodził danego odszkodowania. Samodzielne dochodzenie odszkodowania jest niepewne, czy da spodziewany rezultat, a jest niestety kosztowne i czasochłonne.  Sprzedaż wierzytelności
z tytułu dochodzonego odszkodowania wydaje się racjonalniejszym wyborem.